Εκτύπωση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΕΚΟ

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δικαιούχοι των πράξεων στο πλαίσιο των  «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.
Αντικείμενο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.
Οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.


Οι υλοποιούμενες δράσεις έχουν ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μέσα από τις εγκεκριμένες πράξεις εξασφαλίζεται ότι:

 • οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και
 • οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και
 • οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Τα εγκεκριμένα Σχέδια Δράσης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014, περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις παρακάτω κατηγορίες δράσεων:

 • Μελέτες
 • Δικτύωση
 • Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
 • Συντονισμός και διαχείριση Πράξης
 • Κατάρτιση – Επιμόρφωση Ωφελουμένων
 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική - Υποστήριξη

Οι ωφελούμενοι/ες της κατηγορίας παρέμβασης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα με αναπηρία
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
 • Λοιπές Ευάλωτες Ομάδες (Αποφυλακισθέντες, Άστεγοι, κλπ)