Εκτύπωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στις δράσεις του προγράμματος στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ως ΕΚΕ εννοούμε την ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία) είναι επιβεβλημένη. Αφορά τόσο την αυθύπαρκτη και αυτόνομη λειτουργία και συνεισφορά τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον όπου λειτουργούν, όσο και τη σχέση τους με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, για τις οποίες αποτελούν προμηθευτή, υπεργολάβο ή συνεργάτη κάθε μορφής.
Συνοπτικά, τα βασικότερα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

  • η επίδρασή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Ανθρώπινο Δυναμικό,
  • η δυνατότητα απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην αγορά που δραστηριοποιούνται,
  • η ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και προώθηση της θετικής εικόνας της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο,
  • η επέκταση και βελτίωση της εικόνας και της εταιρικής φήμης τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον (στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα μιας επιχείρησης θεωρείται σαν ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της),
  • η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και του εξωτερικού της περιβάλλοντος, μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα ζητήματα κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας,
  • η εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων για το περιβάλλον,
  • Μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία μέσα από την ικανοποίηση των σημαντικότερων ενδιαφερομένων μερών για τη λειτουργία της επιχείρησης και τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων (win – win relationships).

Μέσα από όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τη συστηματική και ολοκληρωμένη διαχείριση της κοινωνικής τους ευθύνης ουσιαστικά επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές τις οποίες κινούνται.