Εκτύπωση

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

 

 

 

Ομάδα στόχος της Πράξης είναι:

 • Οι μακροχρόνια άνεργοι (για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών) άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και
 • Τα άνεργα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από κατάσταση φτώχειας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παλαίπυλος» έχει σχεδιάσει ένα σύστημα παροχής στήριξης των ωφελουμένων με στόχο την πρόληψη του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας και κατ’ ακολουθία την πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισμού.


Ειδικότεροι στόχοι του συστήματος παροχής στήριξης είναι:

 • Η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
 • Η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό εφαρμόζοντας την πολιτική του mainstreaming
 • Η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας
 • Η άμβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 • Η ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη
 • Η ενίσχυση της ομάδας και η ενεργοποίησή της προς την κατεύθυνση της αυτό-βελτίωσης και τόνωση της αυτοπεποίθησης
 • Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των ατόμων της ομάδας για την απόκτηση «θετικών στάσεων» ζωής και τη δημιουργία «εσωτερικών κινήτρων» για συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή
 • Η ενεργοποίηση, κινητοποίηση και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων της ομάδας-στόχου, ώστε να ενεργοποιηθούν αποτελέσματα κυρίως στην αντιμετώπιση κι επίλυση δυσκολιών ή προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στη συντέλεση της ενεργούς και άμεσης κοινωνικής τους ένταξης
 • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, μέσα από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους
 • Η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα που τους αφορούν
 • Η διερεύνηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων, κλίσεων και  ενδιαφερόντων (μέσω επιστημονικών τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας)
 • Η γνώση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται από την αγορά εργασίας
 • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασιμότητας
 • Η αλληλοϋποστήριξη στην προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Η ευαισθητοποίηση τόσο των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.), όσο και του κοινού γενικότερα για την άμβλυνση της αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στην ομάδα-στόχο με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη της ομάδας και της τοπικής κοινωνίας όπου ζουν
 • Η καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού
 • Η άρση των προκαταλήψεων και των εμποδίων
 • Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και
 • Η άμβλυνση της αρνητικής συμπεριφοράς απέναντι στην ευπαθή ομάδα με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη της ομάδας και της τοπικής κοινωνίας όπου ζουν. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό όπως: οι εργοδότες, οι κοινωνικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι φορέων