Εκτύπωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

 

Για να μπορεί ένας ωφελούμενος να συμμετάσχει στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου - Νέστορος θα πρέπει να ανήκει στην Ομάδα Στόχο και συγκεκριμένα σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μακροχρόνια άνεργοι/ες άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Επίσης, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα του Δήμου Πύλου - Νέστορος και να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ της περιοχής παρέμβασης και η κάρτα ανεργίας του να είναι σε ισχύ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Υποχρεωτικά
1. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής  

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και οι δύο όψεις)   
3. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ   
4. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση   
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
6. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας

Προαιρετικά
7. Φωτογραφία   
8. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών   
9. Φωτοτυπία Βεβαιώσεων Παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης   
10. Βιογραφικό σημείωμα

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής.