Εκτύπωση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύνολο ωφελουμένων: 220 ωφελούμενοι (άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων)

Εκ των οποίων:

  • 100 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση
  • 90 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις της περιοχής και
  • 30 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα

Αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές:

  • 10 Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  • 100 απασχολούμενοι

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:

  • 180 θέσεις απασχόλησης