Εκτύπωση

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής του δήμου Πύλου - Νέστορος η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δεκαπέντε δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας,
 • Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε One Stop Shop,
 • Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς,
 • Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Συμπράξεις,
 • Κατάρτιση των Ωφελουμένων: "Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικής Επιχείρησης",
 • Κατάρτιση Ωφελουμένων: "Υπηρεσίες Τουριστικών Επαγγελμάτων",
 • Κατάρτιση Ωφελουμένων: "Επαγγέλματα Εμπορίου και Υπηρεσιών",
 • Επιμόρφωση Ωφελουμένων,
 • Προσέγγιση και Κινητοποίηση Ομάδων Στόχου,
 • Συμβουλευτική Υποδοχής και Ψυχολογική Υποστήριξη,
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση,
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες,
 • Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση και
 • Συντονισμό και Διαχείριση της Πράξης.