Εκτύπωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» διαθέτει την με Αριθμό Πρωτ. 2.13428/οικ. 4.1959/29/5/2012 επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση της Πράξης  «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Δήμου Πύλου - Νέστορος» που εκδόθηκε από την Ειδική υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.).